skip to Main Content

Donji tok rijeke

U donjem toku korita su široka i duboka, brzina vode je mala, a temperature ljeti dosežu i do 25°C. Ovaj dio toka krase vodene biljke poput lokvanja koje se zakorijenjuju za dno, a listove i cvjetove razvijaju na površini vode. Dno je pjeskovito i muljevito pa uvjetuje razvoj posebnih zajednica beskralješnjaka kao što su školjkaši i maločetinaši. Glavna je karakteristika riba iz donjeg toka da, za razliku od riba iz gornjeg toka, nemaju potrebu za velikom količinim kisika.

Rijeka može završavati na tri načina: ulijevanjem manje rijeke u veću, poniranjem ispod površine zemlje ili ulijevanjem u more. Na takvim mjestima voda je bočata i promjenjivog saliniteta, što ovisi o veličini i nagibu rijeke, kao i kretanju mora.

Som
(Silurus glanis)

Deverika
(Abramis brama)

Bodorka
(Rutilus rutilus)

Štuka
(Esox lucius)

Grgeč
(Perca fluviatilis)

Bolen
(Leuciscus aspius)

Uklija
(Alburnus alburnus)

Back To Top
Search