skip to Main Content

Ponuda za škole

Cilj radionice: Kroz aktivno hranjenje kornjača ribom i salatom, objasniti djeci hranjivu (nutritivnu) vrijednost ribe i povrća u ljudskoj ishrani. Educirati djecu o piramidi zdrave prehrane, uz taktilni kontakt djece s kornjačama.

Opis radionice: U prvome dijelu djecu educiramo o osnovama biologije kornjača s naglaskom na njihovu ishranu, o zdravoj prehrani čovjeka, demonstriramo im model piramide zdrave prehrane sa odgovarajućim kategorijama i količinom namirnica. U drugome dijelu djeca pripremaju salatu za hranjenje i hrane kornjače ribom i salatom. Na kraju djeca kroz igru slažu namirnice u odgovarajuću razinu prehrambene piramide.

Vrijeme trajanja radionice: 35 min

Materijali: projektor, riba, salata, drvene namirnice,  piramida prehrane, pinceta, mali stolovi.

Živi organizmi: kornjače.

Detaljnije informacije o opisima i ishodima radionica možete pronaći na linku ovdje .

Cilj radionice: Upoznati djecu sa životinjama kopnenih voda (kornjače, školjkaši i puževi) koje imaju kućicu kao dio vlastitog tijela. Razviti pozitivan odnos djece prema navedenim vrstama, uz taktilni kontakt s vodenim životinjama, te percipirati važnost kućice kao sigurnog okruženja u životinjskom, ali i ljudskom svijetu.

Opis radionice: Opisujemo i pokazujemo djeci svrhu kućice: od čega je kućica građena, kako raste, zašto su neke kućice veće, a neke manje. Ukazujemo na važnost ovih životinja u vodenim ekosustavima i njihovu biologiju života na njima primjeren način. S ciljem poticanja i razvoja koncentracije, pažnje, fine motorike, kreativnosti i pozitivnih interesa. Nakon edukacije djeca uz pomoć edukatora izrađuju origami oblike navedenih životinja, koje mogu ponijeti sa sobom za uspomenu.

Vrijeme trajanja radionice: 45 min

Materijali: šareni papir za origami

Živi organizmi: slatkovodne kornjače, školjkaši i puževi.

Detaljnije informacije o opisima i ishodima radionica možete pronaći na linku ovdje .

Cilj radionice: Upoznati djecu s mimikrijom životinjskog svijeta, uz naglasak na njezinu svrhu, važnost i načine mimikrije, te poticati maštovitost i kreativnost.

Opis radionice: Kroz fotografije pokazujemo djeci primjere mimikrije u životinjskom svijetu te kroz igru djeca pronalaze i prepoznaju na fotografiji skrivenu životinju u prirodi. Kroz kreativni dio radionice djeca bi različitim tehnikama crtanja i slikanja napravila crtež ili sliku mimikrije životinje u prirodi.

Vrijeme trajanja radionice: 45 min

Materijal: Projektor, bijeli papir za crtanje/slikanje, drvene bojice, pastele.

Detaljnije informacije o opisima i ishodima radionica možete pronaći na linku ovdje.

Cilj radionice: Kroz edukacijsku igru upoznati djecu s dijelovima rijeke i njezinim životinjskim stanovnicima, te ih educirati o različitim obilježjima dijelova i cjelina rijeke, uz taktilni kontakt sa školjkašima i puževima

Opis radionice: Radionica se sastoji od dva dijela. U prvome dijelu djeca slušaju o razlikama gornjeg, srednjeg i donjeg toka rijeke, te o ribama i školjkašima rijeke. U drugom dijelu kroz igru uz pomoć edukatora djeca određuju u kojem dijelu rijeke žive određene vrste riba, školjkaša i puževa te ih postavljaju na prikaz riječnog toka.

Vrijeme trajanja radionice: 60 min

Materijali: Edukacijski prikaz riječnog toka, fotografije riba.

Živi organizmi: Slatkovodni školjkaši i puževi.

Detaljnije informacije o opisima i ishodima radionica možete pronaći na linku ovdje.

Opis radionice: Radionica se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu učenici se upoznaju s osnovnim pojmovima važnim za nastavak rada,  dok se u drugom dijelu uz akvarijski postav i determinaciju  vrsta  učenicima objašnjava biologija  tih vrsta  i način na koji  su te vrste opasne.

Tumači se njihova brza i lakša sposobnost prilagodbe novome staništu, otpornost na bolesti i parazite u novome staništu uz  istovremeno mogući prijenos novih  bolesti na autohtone vrste. Govori se o širem  spektru ishrane, većem broju potomstva, lakšem razmnožavanju. Poseban naglasak je na  tri kategorije štetnosti (utjecaju na biodiverzitet, ekonomskoj i zdravstvenoj štetnosti).

Vrijeme trajanja radionice: 45 min ili 60 min ( ovisno rješavaju li radni list s edukatorom nakon radionice ili naknadno u školi )

Alati: Projektor, papiri i olovke, radni listić

Živi organizmi: Školjkaši, ribe, kornjače

Detaljnije informacije o opisima i ishodima radionica možete pronaći na linku ovdje.

Cilj radionice: Kroz edukacijsko predavanje upoznati korisnike radionice s rasprostranjenošću i biologijom školjkaša naših rijeka.

Opis radionice: U prvome dijelu korisnici se educiraju o biologiji i građi školjkaša. U drugome dijelu korisnici mjere masu, dužinu, širinu i debljinu ljušture školjkaša i pomoću tih mjera samostalno određuju vrstu školjkaša te se upoznaju vizualno i taktilno sa školjkašima.

Vrijeme trajanja radionice: 45 min

Alati: Projektor, papiri i olovke, podlošci za žive organizme, ravnala, vaga.

Živi organizmi: Školjkaši, puževi, rakušci.

Detaljnije informacije o opisima i ishodima radionica možete pronaći na linku ovdje.

Cilj radionice: Educirati djecu o važnosti očuvanja vodenih ekosustava te o vodi kao mediju koji je dom raznim vodenim životinjama.

Opis radionice: Kroz praktičan i aktivan rad učenika upoznajemo ih s vodenim ekosustavima zemlje, agregatnim stanjima vode, kruženjem vode u prirodi i fizikalno-kemijskim svojstvima vode. Nakon upoznavanja s materijalima za mjerenje fizikalno-kemijskih parametara vode, učenici u grupama mjere vrijednosti parametara rijeke Korane i pitke vode iz gradskog vodovoda, te ih uspoređuju.

Vrijeme trajanja radionice: 60 min

Materijali: projektor, termometar, Ph metar, listići za određivanje koncentracije nitrita, nitrata, klorida, tvrdoće vode

Detaljnije informacije o opisima i ishodima radionica možete pronaći na linku ovdje.

Cilj radionice: Kroz edukaciju upoznati učenike s endemskim vrstama životinjskog svijeta u Hrvatskoj, te objasniti pojam bioraznolikosti i ulogu endemskih vrsta u bioraznolikosti.

Opis radionice: U prvome dijelu učenici slušaju edukacijsko predavanje o endemskim vrstama sisavaca, ptica, kukaca, špiljskih organizama u Hrvatskoj, te o određivanju i računanju bioraznolikosti ekosustava. U drugome dijelu učenici praktično određuju i računaju bioraznolikost te analiziraju dobivene rezultate.

Vrijeme trajanja radionice: 60 min

Alati: Projektor, papiri i olovke, podlošci za žive organizme.

Živi organizmi: Školjkaši, puževi, rakušci.

Detaljnije informacije o opisima i ishodima radionica možete pronaći na linku ovdje.

Opis radionice: Radionica se sastoji od dva dijela. U prvome dijelu učenici slušaju stručno predavanje  o anatomiji i fiziologiji riba. U drugom dijelu uz nazočnost i pomoć edukatora učenici podijeljeni u skupine izvode sekciju riba i proučavaju njihovu građu.  Učenicima će se podijeliti radni listovi sa zadacima radi lakšeg usvajanja gradiva i donošenja odgovarajućih zaključaka.

Vrijeme trajanja radionice: 60 min

Alati: ribe, pribor za seciranje  (kadice za seciranje, petrijeve  zdjelice, skalpeli, lupe , škare, igle za prepariranje, pincete) mikroskop, edukacijski listići

Detaljnije informacije o opisima i ishodima radionica možete pronaći na linku ovdje.

Opis radionice: Radionica se sastoji od dva dijela. U prvome dijelu učenici slušaju stručno predavanje  o rastu ljusci i anula, te o promjenama u rastu kroz godišnja doba.

U drugom dijelu uz nazočnost i pomoć edukatora učenici podijeljeni u skupine određuju dob ribe brojanjem anula. Zbog moguće razlike u brojanju anula i određivanja dobi, učenici zajednički određuju dob.

Vrijeme trajanja radionice: 60 min

Alati: ribe, pribor za seciranje  (kadice za seciranje, petrijeve  zdjelice, skalpeli, lupe , igle za prepariranje, pincete) mikroskop.

Detaljnije informacije o opisima i ishodima radionica možete pronaći na linku ovdje.

Napomena:

Radionice se održavaju nakon razgleda akvarija. Istovremeno su zabavne i poučne, traju od 45 do 60 minuta, ovisno o uzrastu i interesu polaznika te vremenu koje imaju na raspolaganju.

Radionice se održavaju u grupi do 30 djece, a Opći uvjeti se nalaze u nastavku dokumenta.

Cijena radionice iznosi 10 kn po djetetu. Potrebna je najava i rezervacija termina na 047/659-112 ili putem maila na: info@aquariumkarlovac.com.

Prijava na Aquatika Newsletter

Informirajte se o najnovijim događanjima iz naše ustanove.

Treba Vam više informacija prije posjeta?

Back To Top
×Close search
Search