skip to Main Content

Srednji tok rijeke

Srednji tok, za razliku od gornjeg toka, karakterizira manja brzina vode temperature do 20°C, manja koncentracija kisika, te šljunkovito i pjeskovito dno. U vodenoj vegetaciji uz mahovine i alge kremenjašice dolaze zelene alge, nitaste bakterije i gljive. Među beskralješnjacima ističu se puževi i brojne ličinke kukaca. Zbog pogodnih životnih uvjeta veća je raznolikost živog svijeta pa tamo živi najviše vrsta riba.

Šaran
(Cyprinus carpio)

Mrena
(Barbus barbus)

Podust
(Chondrostoma nasus)

Klen
(Squalius cephalus)

Školjkaši

Rijeku Kupu nastanjuje pet vrsta autohtonih i tri vrste invazivnih školjkaša. U karlovačkoj županiji najbrojnija je zaštićena vrsta obična lisinka (Unio  crassus), koja nastanjuje srednji i donji tok rijeke Kupe. Ostale vrste iz porodice Unionidae su slikarska lisanka, istočnoazijska bezupka, obična bezupka, te vrste koje nemaju hrvatski naziv Unio tumidus i Pseudoanodonta complanata. Školjkaši raznolika trokutnjača Dreissena polymorpha i krupnorebrasta kotarica Corbicula fluminea pripadaju stranim vrstama. Vrsta Unio elongatus česta je u rijeci Mirni u Istri. Školjkaši iz porodice Unionidae imaju važnu ulogu u mrijestu ribe gavčice (Rhodeus amarus). Ženka gavčice pomoću posebnog organa leglice ispušta ikru u ljušturu živog školjkaša, nakon dva do tri tjedna iz školjkaša izlaze male gavčice. Ribe imaju važnu ulogu u rasprostranjenosti i razvoju glohidija. Glohidije su ličinke nekih riječnih školjkaša (npr. obične bezupke) koje nekoliko mjeseci žive na škrgama nekih riba.

Obična lisanka
(Unio crassus)

Slikarska lisanka
(Unio pictorum)

Istočnoazijska bezupka
(Sinanodonta woodiana)

Obična bezupka
(Anodonta anatina)

Back To Top
Search