skip to Main Content

Zaštita osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 19. Statuta Javne ustanove AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, Ul.Branka Čavlovića Čavleka 1a, 47000 Karlovac, ravnateljica dana 10.07.2018.g. donosi ODLUKU o imenovanju službenika za zaštitu podataka.

Službenikom za zaštitu osobnih podataka Javne ustanove AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC imenuje se radnica Jasmina Mihalić, zaposlena na radnom mjestu suradnik za financije i administrativne poslove.

Kontakt:

Tel: +385 47 659 112

E-mail: info@aquariumkarlovac.com

Back To Top
Search