skip to Main Content

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja javne ustanove Aquatika

Logotip-AQUATIKA

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 13., 20., 21. i 22. Statuta Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, Upravno vijeće Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja od 28.06. 2024. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNE USTANOVE
AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

Za ravnatelja Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta određenih zakonom ispunjava i sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odnosno visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz znanstvenih područja: društvene znanosti, humanističke znanosti, tehničke znanosti, biotehničke znanosti i prirodne znanosti, s najmanje pet (5) godina radnog iskustva na rukovodećim mjestima,
 • stručne i organizacijske sposobnosti,
 • engleski jezik B2 razine,
 • rad na računalu MS OFFICE,
 • vozačka dozvola B kategorije
 • da ispunjava uvjete o imenovanju članom uprave trgovačkih društava u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva.

Kandidati za ravnatelja dužni su, pored dokaza o ispunjavanju navedenih uvjeta podnijeti i program rada i razvoja Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC za četverogodišnje mandatno razdoblje.

Ravnatelj Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC se imenuje na mandat od 4 (četiri) godine.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 125/11, 20/12, 138/12 i 69/17).

Na natječaj se prijavljuje pisanim putem.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, adresa prebivališta, broj telefona i adresa elektroničke pošte) kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnicu, važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu (preslik),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma (izvornik ili ovjereni preslik), *ako je kvalifikacija odnosno stručna sprema i struka stečena u inozemstvu, potrebno je uz diplomu priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od ovlaštene institucije u Republici Hrvatskoj u izvorniku ili ovjerenom presliku,
 • dokaz o ostvarenih najmanje pet (5) godina radnog iskustva na rukovodećim mjestima – ugovor o radu, potvrda poslodavca i sl. (izvornik ili preslik),
 • dokaz o dosadašnjem radnom stažu – elektronički zapis  ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik ili preslik),
 • dokaz o znanju engleskog jezika B2 razine – preslika uvjerenja, certifikata ili potvrde škole stranih jezika,
 • dokaz o znanju rada na računalu MS OFFICE – preslika uvjerenja, certifikata, potvrde, svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata,
 • vozačku dozvolu (preslik),
 • uvjerenje nadležnog suda da se  protiv podnositelja prijave ne vodi  kazneni postupak (koje nije starije od 30 dana od posljednjeg roka za podnošenje prijava na natječaj) (izvornik ili ovjereni preslik),
 • dokaz da ne postoje okolnosti iz članka 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) koje bi sprječavale imenovanje kandidata za ravnatelja ustanove – izjava ovjerena kod javnog bilježnika (izvornik ili ovjereni preslik),
 • Program rada i razvoja Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC za četverogodišnje mandatno razdoblje.

Ukoliko je dokument koji kandidat dostavlja izdan na stranom jeziku, kandidat mora dostaviti prijevod dokumenta s ovjerom ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.

Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti psihologijsko testiranje, provjeru znanja i usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem internetske stranice www.aquariumkarlovac.com. Ako kandidat ne pristupi navedenom smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21 ), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21 ), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157 /13, 152/14,39/18 i 32/20) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te je uz prijavu dužan priložiti propisani dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta iz javnog natječaja, dužan je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, dužan je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, dužan je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Uredna prijava je ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na isti.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe natječaja. Kandidati

prijavom na javni natječaj pristaju da Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Pisane prijave na javni natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Ul. Branka Čavlovića Čavleka 1a, 47000 Karlovac, sa naznakom „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA JAVNE USTANOVE AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC – NE OTVARAJ“.

Upravno vijeće zadržava pravo, bez obrazloženja, ne prihvatiti ni jednu prijavu, odnosno poništiti natječaj.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Igor Salopek, dr. med.

Back To Top
Search