skip to Main Content

Natječaj za prijam u radni odnos radnika (m/ž)

Logotip-AQUATIKA

Na temelju članka 19. Statuta Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, te Pravilnika o radu Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC,  Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC dana 18.03.2024.g. objavljuje

NATJEČAJ

 Prijam u radni odnos radnika (m/ž) na određeno vrijeme uz mogućnost produljenja ugovora, zbog privremenog povećanja opsega posla, za sljedeće radno mjesto:

   1.  KONOBAR – 1 izvršitelj

Uvjeti za obavljanje poslova:

 • trogodišnje ili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje s najmanje jednom godinom radnog iskustva u poslovima ugostiteljstva,
 • engleski jezik B2 razine,
 • rad na računalu MS OFFICE,
 • vozačka dozvola B kategorije

 Radni odnos se zasniva za puno radno vrijeme (40 sati tjedno), na određeno vrijeme od 15.4.2024. do 15.10.2024.g., uz probni rok od mjesec dana i mogućnost produljenja ugovora.

 U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 1. Zamolba s navedenim radnim mjestom na koje se osoba prijavljuje i kontakt podacima,
 2. Životopis,
 3. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (diploma/svjedodžba),
 4. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
 5. Dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata),
 6. Dokaz o položenom vozačkom ispitu (važeća vozačka dozvola),
 7. Dokaz o dosadašnjem radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 8. Dokaz o poznavanju engleskog jezika u traženoj razini (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata),
 9. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

 Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle stručnu spremu tražene struke.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za oglašena radna mjesta i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti intervjuom i praktičnom provjerom znanja i sposobnosti, o čemu će informacije biti navedene u obavijestima koje će prethodno biti objavljene na službenoj web-stranici Javne ustanove AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

 Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se u roku od 8 dana od objave, s naznakom: „Za natječaj za radna mjesta za Javnu ustanovu AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC“ – NE OTVARAJ, na adresu: Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1A, 47000 Karlovac.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Javna ustanova AQUATIKA –

SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

Ravnateljica

Margarita Maruškić Kulaš, mag.oec.

Back To Top
Search