skip to Main Content

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Aquatike

Na temelju Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 13., 20., 21. i 22. Statuta Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, Upravno vijeće Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC na temelju Odluke o raspisivanju natječaja od 3. srpnja 2020. godine, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE RAVNATELJA JAVNE USTANOVE
AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

 

Kandidat treba ispunjavati slijedeće uvjete:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih ili društvenih znanosti ili biomedicine i zdravstva, s najmanje pet (5) godina radnog iskustva na rukovodećim mjestima, (uvjet stručnog znanja – stupnja obrazovanja ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu tražene struke),
 • stručne i organizacijske sposobnosti,
 • engleski jezik B2 razine,
 • rad na računalu MS OFFICE,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine broj 82/08, 125/11, 20/12, 138/12 i 69/17).

Na natječaj se prijavljuje pisanim putem.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj obavezno treba priložiti:

 • životopis,
 • ovjereni preslik dokaza o stručnoj spremi (diploma),
 • izvornik ili presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
 • dokaz o dosadašnjem radnom stažu (elektronički zapis  ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)  i radnog iskustva na rukovodećim mjestima (preslika ugovora o radu ili uvjerenje poslodavca),
 • dokaz o znanju engleskog jezika B2 razine,
 • dokaz o znanju rada na računalu MS OFFICE (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili vlastručno potpisana izjava kandidata),
 • presliku vozačke dozvole,
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda da se  protiv podnositelja prijave ne vodi  kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci od posljednjeg roka za podnošenje prijava na natječaj),
 • Program rada za četverogodišnje mandatno razdoblje.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.

Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti psihologijsko testiranje i usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem internetske stranice www.aquariumkarlovac.com

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“  br. 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima potrebnim u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Ul. Branka Čavlovića Čavleka 1a, 47000 Karlovac, sa naznakom „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA JAVNE USTANOVE AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC“.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, obrađivati i koristiti osobne podatke u svrhu provedbe postupka natječaja u skladu sa zakonskim propisima.

Upravno vijeće zadržava pravo, bez obrazloženja, ne prihvatiti ni jednu prijavu, odnosno poništiti natječaj.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Marinko Pleskina, prof.

Back To Top
Search