skip to Main Content

Odluka o poništenju javnog natječaja

JAVNA USTANOVA AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 129/2020

Karlovac, 2.srpnja 2020.

 

Na temelju članka 13. i 22. Statuta Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, Upravno vijeće Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC na 5. sjednici održanoj dana 3. srpnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o poništenju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

I.

Ovom Odlukom poništava se javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC (u daljnjem tekstu JU Aquatika) od 3. lipnja 2020. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Karlovačkom tjedniku i mrežnoj stranici JU Aquatika.

PREDSJEDNIK

Marinko Pleskina, prof.

DOSTAVITI:

  1. JU AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, 1x
  2. Tajnik Upravnog vijeća,
  3. Pismohrana
Back To Top
Search