skip to Main Content

Javni natječaj za prijam u radni odnos radnika

Logotip-AQUATIKA

Karlovac,  07.03.2023.
Ur.Broj 45/2023

 

Na temelju članka 19. Statuta Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, te Pravilnika o radu Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, ravnateljica Javne ustanove AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC donosi sljedeću odluku:

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos radnika (m/ž)
na određeno vrijeme zbog privremenog povećanja opsega posla, uz mogućnost produljenja ugovora, za sljedeće radno mjesto:

 

 1. Prodavač – 1 izvršitelj

Uvjeti za obavljanje poslova:

 • četverogodišnje općeobrazovno (gimnazija) ili strukovno srednjoškolsko obrazovanje iz obrazovnih sektora: ekonomija, trgovina i poslovna administracija, turizam i ugostiteljstvo s najmanje jednom godinom radnog iskustva,
 • engleski jezik B2 razine,
 • rad na računalu MS OFFICE,
 • vozačka dozvola B kategorije.

Radni odnos se zasniva za puno radno vrijeme (40 sati tjedno), na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz probni rok od mjesec dana.

Početak rada predviđen je za 1. travnja 2023.g.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

 1. Zamolba s navedenim radnim mjestom na koje se osoba prijavljuje i kontakt podacima,
 2. Životopis,
 3. Dokaz o traženoj stručnoj spremi (svjedodžba),
 4. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
 5. Dokaz o znanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda, preslika svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata),
 6. Dokaz o položenom vozačkom ispitu (važeća vozačka dozvola B kategorije),
 7. Dokaz o dosadašnjem radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potpisana izjava o radnom iskustvu),
 8. Dokaz o poznavanju engleskog jezika u traženoj razini (uvjerenje škole za strane jezike za najmanje B2 razinu),
 9. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to izvornikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle stručnu spremu tražene struke.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Za kandidate koji se prijavljuju na natječaj za oglašena radna mjesta i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti na testiranju, o čemu će informacije biti navedene u obavijesti koja će se kandidatima dostaviti putem e-maila.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće biti razmatrane, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Nakon izvršnosti rješenja o prijemu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Natječaj će se objaviti na web stranici ustanove i putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Najkasnije u roku od 10 radnih dana od objave natječaja provest će se administrativna provjera pravodobno pristiglih prijava na predmetni natječaj.

Kandidati koje zadovolje administrativnu provjeru pozvat će se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pisanim i usmenim testiranjem.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se u roku od 8 dana od objave, s naznakom: „Za natječaj za radno mjesto „PRODAVAČ“ NE OTVARAJ, na adresu: Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC“ -Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1A, 47000 Karlovac. Kao pravodobno prispjele razmatrati će se prijave pristigle na adresu ustanove zaključno sa osmim (8.) danom od dana objave natječaja do 16 sati.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Javna ustanova AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

Margarita Maruškić Kulaš, mag.oec.
Ravnateljica

Back To Top
Search