skip to Main Content

Znanstveni rad o modelu prijenosa sedimenta u svrhu utvrđivanja višegodišnjeg trenda onečišćenja rijeke Kupe u Hrvatskoj

Logotip-AQUATIKA

Model prijenosa sedimenta u svrhu utvrđivanja višegodišnjeg trenda onečišćenja polikloriranim bifenilima rijeke Kupe u Hrvatskoj

Ovaj znanstveni članak bavi se višegodišnjim istraživanjem opterećenja sedimenta rijeke Kupe u Hrvatskoj polikloriranim bifenilima (PCB) korištenjem modela prijenosa sedimenta na dnu. Kupa, kao prirodna granica između Hrvatske i Slovenije, pripada vodnom sustavu Krupa (Slovenija) → Lahinja (Slovenija) → Kupa (Hrvatska) → Sava → Dunav → Crno more. U vremenu od 1962. do 1985. godine, ukupna je količina otpadnog PCB-a, oslobođena od proizvođača kondenzatora u okolinu, na razne lokacije Krupe u Sloveniji iznosila 70 tona. Rijeka Krupa (Slovenija) postala je jedna od PCB-om najzagađenijih rijeka u Europi, te su posljedično detektirani i PCB-i u rijeci Kupi u Hrvatskoj. Primjena modela je otkrila da je onečišćenje rijeke Kupe u Hrvatskoj počelo znatno prije 1983. godine kada je visoka koncentracija PCB-a otkrivena po prvi put u rijeci Krupi (Slovenija) s vjerojatno znatno većom koncentracijom sedimenta u uzvodnom toku Kupe. Spora promjena koncentracije i nakupljanje PCB-a u sedimentu očekuje se nizvodno u usporedbi s uzvodnim dijelom, čime uglavnom upravljaju događaji vezani uz velik protok. PCB u sedimentu u vremenu 2020./2021. znatno je drugačiji nakon ušća Lahinje u Kupu (0,2 – 0,6 μg kg-1 u odnosu na 1,4 – 34,3 μg kg-1). Mjerenja PCB-a u sedimentu Kupe sugeriraju da unos PCB-a još nije potpuno zaustavljen, a što treba potvrditi detaljnim budućim monitoringom. Situacija onečišćenja rijeke Kupe predstavlja eklatantan primjer postojanosti PCB-a u okolišu.

Ključne riječi: Riječni sediment, Postojana organska onečišćivala (POPs), Modeliranje sedimenta, Prijenos onečišćenja

Cijeli rad preuzmite ovdje:

SPRINGER Sediment modeliranje.pdf

Back To Top
Search