skip to Main Content

Znanstvenici iz Hrvatske, Slovenije i Australije istraživali su nedovoljno poznatu ribu sabljarku

Logotip-AQUATIKA

Dostupna znanja o sabljarci iz srednjeg toka Dunava i njegovih pritoka nisu dovoljna pa ovaj rad pod nazivom Biometrijska svojstva i ekologija sabljarke Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) s bilješkama o njezinom nedavnom statusu u pritokama Dunava u Sloveniji i Hrvatskoj ima za cilj dati nove podatke o morfologiji i ekologiji sabljarke iz rijeke Mure, kao i njezinoj distribuciji u Hrvatskoj i Sloveniji.

Faktor kondicije i dužinsko-maseni odnosi pokazali su da je sabljarka dobro prilagođena okolišnim uvjetima. Morfometrijske i merističke vrijednosti iz ovog istraživanja pridodane su ograničenim podacima koji su trenutno dostupni. Usporedbom povijesnih i nedavnih podataka o distribuciji sabljarke zabilježen je dramatično padajući trend te su stoga potrebna hitna daljnja istraživanja i ciljana zaštita sabljarke u pritokama Dunava.

Rad Pelecus cultratus

Back To Top
Search